Obchodné podmienky

Obchodné podmienky služby Firemná pošta

Prevádzkovanej spoločnosťou MAURIT, s.r.o. so sídlom Tajovského 225/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 36739022, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 17525/R (ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) upravujú vzťahy medzí prevádzkovateľom a objednávateľom služby Firemná pošta.

1.2. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito OP využíva službu Firemná pošta (ďalej len ako „objednávateľ“).

1.3. Služba Firemná pošta je nepoštovou službou, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ na základe objednávky zadanej objednávateľom vytvára a k poštovej distribúcii odovzdáva obsahovo nediferencované reklamné zásielky adresované okruhu podnikateľských subjektov vybraných podľa objednávateľom definovaných kritérií (ďalej len ako „adresáti“).

1.4. Zásielky distribuované adresátom prostredníctvom služby Firemná pošta majú formu oznámenia, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela väčšiemu počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke; obsahom správy môže byť predovšetkým propagácia objednávateľa, či ním ponúkaného produktu, služby, apod. (ďalej len ako „zásielka“).

1.5. Služba Firemná pošta spočíva vo vytvorení zásielky prevádzkovateľom a jej následnom odovzdaní poštovému podniku z poverenia objednávateľa, preto v súlade s § 2 ods. 9. písm. a) zákona č 324/2011 Z. z., o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je poštovou službou a prevádzkovateľ služby nie je poštovým podnikom.

2. Objednávka služby Firemná pošta

2.1. Službu Firemná pošta je možné využiť na základe elektronickej objednávky, ktorú objednávateľ vyplní na internetových stránkach firemnaposta.sk; alternatívne je možné objednávku zadať e-mailom, telefonicky či osobne, v takom prípade objednávate uvedie rovnaký rozsah údajov ako pri elektronickej objednávke.

2.2. Vytvorenie objednávky pozostáva z výberu okruhu adresátov, nahratia obsahu zásielky, vyplnenia kontaktných údajov objednávateľa a odoslania objednávky.

2.3. Odoslaná objednávka sa považuje za zmluvný návrh zo strany objednávateľa, záväznou sa pre prevádzkovateľa stáva okamihom potvrdenia objednávky.

2.4. Pred odoslaním objednávky je objednávateľ povinný vyjadriť súhlas s cenovou kalkuláciou a týmito OP, ktoré sa tak po potvrdení objednávky prevádzkovateľom stávajú súčasťou zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom.

2.5. Objednávateľ zodpovedá za správnosť svojich kontaktných a fakturačných údajov uvedených v objednávke, a je povinný ich skontrolovať (prípadne opraviť) aj v prípade ich automatického načítania.

2.6. V prípade zrušenia záväznej a prevádzkovateľom potvrdenej objednávky zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá tým prevádzkovateľovi vznikla.

3. Výber adresátov

3.1. Pri vytváraní objednávky je objednávateľ povinný označiť zamýšľaný okruh adresátov zásielky, a to prostredníctvom ponúknutých filtrov. Filtre pre výber adresátov sú vytvorené na základe informácií dostupných vo verejných registroch štátnej správy.

3.2. Filtre pre výber adresátov umožňujú vybrať subjekty predovšetkým podľa sídla, právnej formy, dátumu ich vzniku, predmetu podnikania či obratu, ale aj podľa iných verejne dostupných údajov.

3.3. Správnosť a/alebo úplnosť výberu adresátov závisí od aktuálnosti údajov vo verejných registroch štátnej správy.

3.4. Automatizované spracovanie údajov zverejnených vo verejných registroch štátnej správy prebieha prostredníctvom služby www.indexpodnikatela.sk prevádzkovanej tretím subjektom.

3.5. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a/alebo údajov uvedených vo verejných registroch štátnej správy ani za výsledok automatizovaného spracovania týchto údajov pre účely výberu adresátov.

4. Zásielka, jej obsah a odoslanie

4.1. Objednávateľ je pri vytváraní objednávky povinný zvoliť, či chce službu Firemná pošta využiť pre zaslanie jednorazovej zásielky zamýšľanému okruhu adresátov, alebo pre pravidelné zasielanie zásielok novovzniknutým subjektom podľa určených kritérií.

4.2. Obsah zásielky je objednávateľ povinný nahrať na internetové stránky firemnaposta.sk v priebehu vytvárania objednávky, alternatívne ho môže zaslať po vytvorení objednávky na e-mail uvedený v sekcii „Kontakt“.

4.3. Obsah zásielky je možné nahrať/zaslať v bežných elektronických formátoch používaných v obchodnom styku.

4.4. Bežný formát zásielky je jeden list papiera veľkosti A4 s jednostrannou farebnou potlačou; iné formáty zásielky budú predmetom osobitnej cenovej kalkulácie.

4.5. Za obsah zásielky a jeho súlad s právnymi predpismi zodpovedá výlučne objednávateľ. Prevádzkovateľ je však oprávnený vytvorenie zásielok odmietnuť, ak má o súlade ich obsahu s právnymi predpismi odôvodnené pochybnosti.

4.6. Objednávateľ berie na vedomie, že vzhľadom k vlastnému výberu okruhu adresátov a zodpovednosti za obsah zásielky a formu jej doručenia sa považuje za šíriteľa reklamy v zmysle §2 ods. 1 písm. c) zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom prevádzkovateľ túto činnosť zabezpečuje len administratívne.

4.7. V prípade, že si objednávateľ u prevádzkovateľa objedná vytvorenie vhodnej zásielky, bude táto prevádzkovateľom vytvorená na základe samostatnej zmluvy o dielo; ustanovenia týchto OP sa v použiteľnom rozsahu uplatnia analogicky.

4.8. Po elektronickom prevzatí, prípadne vytvorení a schválení podkladov bude zásielka v príslušnom počte kusov (v závislosti od výberu adresátov) fyzicky vyhotovená, vložená do obálok a odoslaná zvoleným adresátom prostredníctvom poštového podniku.

4.9. Úspešnosť doručenia objednaných zásielok závisí predovšetkým od správnosti údajov vo verejných registroch a dostatočného označenia poštovej schránky adresátov; za úplné splnenie objednávky sa považuje doručenie aspoň 90% objednaného objemu zásielok.

5. Cena za službu Firemná pošta

5.1. Služba Firemná pošta je poskytovaná za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené na internetových stránkach firemnaposta.sk v sekcii „Cenník“.

5.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť objednávateľovi individuálne množstevné zľavy.

5.3. Prevádzkovateľ informuje objednávateľa o cene za službu Firemná pošta v priebehu objednávky služieb vo forme cenovej kalkulácie. Cenová kalkulácia je súčasťou návrhu objednávateľa na uzatvorenie zmluvy, pre prevádzkovateľa sa stáva záväznou až okamihom potvrdenia objednávky.

5.4. Ceny uvádzané v cenníku sú bez DPH a platia pre zásielku 2. triedy, A4 jednostrannú farebnú tlač a dvoj okienkovú obálku DL.

6. Reklamácie

6.1. Reklamácia služby Firemná pošta musí byť uplatnená u prevádzkovateľa do siedmich pracovných dní od odovzdania zásielok poštovému podniku k distribúcii.

6.2. Reklamácia musí byť u prevádzkovateľa uplatnená písomne.

6.3. Prevádzkovateľ reklamáciu prijme k vybaveniu len vtedy, ak je jej obsahom predmet reklamácie a dátum zistenia nesplnenia objednávky.

6.4. Reklamácia sa považuje za oprávnenú, ak nedôjde k doručeniu dostatočného objemu zásielok podľa bodu 4.9. týchto OP.

6.5. V prípade oprávnenej reklamácie prevádzkovateľ poskytne objednávateľovi zľavu z ceny služby vypočítanú ako rozdiel medzi cenou objednaných zásielok zníženou o 10% a cenou zodpovedajúcou počtu skutočne doručených zásielok.

7. Platnosť obchodných podmienok

7.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach firemnaposta.sk.

7.2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto OP ukáže byť neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto OP. Neplatné ustanovenie OP sa nahradí právnou úpravou, ktorá najviac zodpovedá úmyslu strán pri uzatváraní zmluvy.

7.3. Podmienky poskytovania služby Firemná pošta sa okrem týchto OP spravujú zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom.